<- zpět

Porod a transfúze

Žena dává život
Krev je životodárná tekutina

Matka potřebuje krev pro fungování svého těla a zároveň se její krev podílí jako specializovaná tělesná tekutina na výživě a stavbě organismu plodu.

Těhotenství a porod patří mezi základní životní pochody zajišťující zachování lidského rodu. Patří mezi pochody fyziologické. Pouze v malém procentu případů vznikají komplikace ohrožující zdraví nebo život ženy nebo vývoj plodu a narození zdravého dítěte. Bylo zjištěno, že většina patologických těhotenství, event. porodů vzniká převážně u rizikové skupiny žen, zatížených tzv. rizikovými faktory.

Žít v civilizovaném světě znamená pro ženu i pro její rodinu zároveň bezpečně porodit a přivést na svět zdravé dítě. Česká republika je zemí, která stojí na evropské špičce péče o ženu v prenatální, perinatální i postnatální péči. Vykazuje jednu z nejnižších úrovní mateřské mortality ve vyspělém světě.
Přesto však krvácení zůstává nejčastější příčinou mortality ženy v těhotenství a v souvislosti s porodem. Frekvence závažného krvácení se vyskytuje u 1-6% porodů.
Každé krvácení z dělohy nebo jiných částí rodidel v průběhu kterékoliv doby gravidity nebo po porodu je nutné považovat za závažný příznak. Podle stupně krvácení a velikosti krevní ztráty také jako stav ohrožení života ženy a dítěte.
V první polovině těhotenství je krvácení příznakem hrozícího nebo probíhajícího potratu. Nezřídka je známkou mimoděložního těhotenství, které není-li včas rozpoznáno a chirurgicky řešeno, vede k akutní příhodě břišní, ohrožující život ženy krvácením do dutiny břišní.
Ve druhé polovině těhotenství a před porodem je krvácení známkou hrozícího předčasného porodu, který může být způsoben nízko nasedající placentou (placenta praevia) nebo předčasným odlučováním placenty (abrupce placenty). Stav ženy může být komplikovaný např. pozdní těhotenskou gestózou, preeklampsií s vysokým krevním tlakem, úrazem ženy s nárazem na dělohu.
Během porodu se může jednat o krvácení z důvodu ruptury dělohy, HELLP syndromu, DIK, embolie plodovou vodou, ohrožení ženy s sebou přináší i porod mrtvého plodu. Jednoduchým se z tohoto pohledu nejeví ani porod císařským řezem.
Po porodu plodu může dojít ke krvácení v době porodu placenty, kdy se placenta obtížně odlučuje nebo po jejím nedokonalém odloučení zbývají residua v děloze. Rodička může být ohrožena inverzí dělohy, hypotonií až atonií děložní po protrahovaném porodu např. velkého plodu, kdy se unavená děloha nedokáže po porodu dokonale stáhnout. Porod může způsobit nadhraniční poranění v měkkých porodních cestách, ze kterého žena může silně krvácet.

Krvácení v porodnictví bývají často náhlá a natolik prudká, že mohou vyvolat šok ze ztráty krve. Krevní ztráta se v porodnictví velmi špatně měří. Je třeba, aby personál uměl objektivizovat ztrátu krve.
Za závažnou krevní ztrátu, která může rodičku ohrozit považujeme akutní krevní ztrátu 1500 ml a více. Nebo ztrátu 1000ml za 24 hodin. Běžná krevní ztráta u porodu se pohybuje v rozmezí od 250ml do 450 ml.

Krevní ztráta může vést i v době vyspělého porodnictví až ke ztrátě života ženy, event. dítěte.
V každém porodnickém zařízení musí být k dispozici diagnosticko-léčebné postupy a vytvořen krizový plán. Jednotlivé kroky řídí podle svých kompetencí porodní asistentky a lékaři. Velmi důležitá je také přesná dokumentace průběhu porodu a příslušných událostí, včetně všech léčebných úkonů v časové rovině.

Záchrana ženy spočívá v koordinované činnosti týmu porodníků, anesteziologů a hematologů, biochemiků. Ti z laboratoří podávají těm u lůžka bleskově informace, na jejichž základě se rozhoduje o podání správné náhradní kolující tekutiny, v případech masivního krvácení nejčastěji transfuzních přípravků. Jde o přípravky, které zastavují život ohrožující krvácení, podporují koagulaci, čerstvá mražená plazma, trombocyty, transfuzní přípravky s obsahem fibrinogenu, koncentráty koagulačních faktorů. Léčba silného porodního krvácení obnáší úsilí desítek lidí a stojí až desítky, nezřídka stovky tisíc korun. Na léčbu transfuzními přípravky také navazují kroky chirurgické, operativní výkony, které někdy mohou skončit až odstraněním dělohy a tím sterilizací ženy.

Článek byl napsán u příležitosti konference Cesty krve, Zlín, říjen 2008

Kontakt

Mgr. Jana Křemenová
mobil: +420 736 520 479
e-mail: kremen@razdva.cz
(c) design: Marek Ehrenberger | code: Michal Dědek | 2012