<- zpět

Výchova a vzdělávání porodních asistentek Ve Zlíně

Zlínská porodnická škola má svou tradici, nejenom zdravotnickou, ale i pedagogickou. Porodní asistentky se tu bez přestávky vzdělávají již 60 let. Vzdělávání porodních asistentek vzniklo v souvislosti se založením instituce poskytující organizovanou zdravotní péči především zaměstnancům a příbuzným rozvíjející se firmy Baťa. Firemní kultura byla komplexní a zahrnovala i zdravotně sociální péči. Osm let po založení nemocnice byla v roce 1935 otevřena porodnice s 18 lůžky.
Kdysi vzdělávání porodních asistentek započalo na Škole pro ženská povolání a dnes pokračuje na Univerzitě Tomáše Bati, Institutu zdravotnických studií, na nově vzniklém samostatném Ústavu porodní asistence. Hlavním partnerem pro praktickou výuku je porodnicko-gynekologické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
Na výuce vždy participovaly porodní asistentky z praxe. Ve zlínské porodnici měly a stále mají velké kompetence v péči o rodičku. V zájmu zdejších porodníků bylo a je, aby porodní asistentky byly ženy vzdělané a kompetentní. Profese porodní asistentky je uznávaná jako autonomní, což v praxi umožňuje vzdělávat nastupující generaci porodních asistentek na pracovišti, které respektuje tradici profese a svým pojetím péče o ženu koresponduje se současně platnými legislativními normami, které určují rámec výkonu porodní asistence.

Ve zlínské porodnici vyrostly významné osobnosti porodní asistence, které navazovaly profesně na porodní asistentky s působnosti v geograficky a kulturně specifickém terénu Valašska. Vliv skutečných osobností se plně projevil zejména v posledních asi 15 letech, která přinesla svobodný duch i do porodní asistence. V praxi se tak umění porodní asistence předává jako „profesní stříbro“ mezi obměňujícími se generacemi kolegyň. Tak dochází nejen k praktickému naplňování principu celoživotního vzdělávání uvnitř profese, ale také k uchovávání regionálně specifického pojetí babického řemesla.

V perinatologickém centru, jímž zlínské porodnicko-gynekologické a novorozenecké oddělení jsou, je mnoho prostoru k výuce a výchově studentek porodní asistence. Specializované pracoviště umožňuje studentkám poznávat všechny rozměry péče o ženu, její dítě, jejich rodinu. Profesní úsilí je vedeno směrem k péči o ženy a děti, ke zintenzivnění podpory autonomie, sebevědomí a sebepojetí ženy, k humanizaci porodnické péče, k toleranci a respektování ženy. Nezbytnou součástí vyučovacího procesu je uplatňování etických a morálních norem a respektování lidských práv v průběhu poskytování komplexní ošetřovatelské péče. V bezprostředním kontaktu s každodenní realitou klinického pracoviště jsou studentky konfrontovány s nutností zkvalitnění komunikačních dovedností profesionálů, směrem ke vzájemné úctě mezi porodními asistentkami mezi sebou, mezi lékaři samými a jistě i vzájemně mezi jednotlivými profesemi v porodnickém týmu. Pouze kompetentní odborník je schopen adekvátní komunikace s klientkou a jejím sociálním okolím.

Mnoho spolupracujících členů zdravotnického týmu chápe snahu porodních asistentek usilovat o autonomii, pracovat jako samostatná, kompetentně myslící a konající profesionálka. Oceňuje jejich snahu a touhu po samostatnosti, schopnost nést svou velkou dávku zodpovědnosti. Cílem výchovně vzdělávacího úsilí na našem ústavu je připravit osobnost s předpokladem stát se porodní asistentkou s dostatečnou mírou profesního uvědomění, se schopností sebereflexe a profesní pokory.

Porodnická péče je chápána jako týmová, neboť už jenom žena, muž a dítě tvoří skupinu, tedy tým. Snahou je, aby se studující porodní asistence učily být součástí fungujícího týmu. Porodní asistentka je součástí týmu vždy, počínaje fyziologií, přes rizika až ke komplikacím a nezřídka dramaticky vzniklým situacím ohrožujícím zdraví a život ženy a plodu.

Porodnická péče dává prostor pro ženu, dítě, otce, porodní asistentku a lékaře. V pořadí, které je uvedeno, jenž odpovídá postupu od fyziologie k patologii.
Je snadné podlehnout představě, že všechna těhotenství, porody, všechny děti se budou vyvíjet fyziologicky, bez komplikací, podle učebnic a tabulek. Víme, že realita perinatologického centra je pestřejší také i díky tomu, že vědecko-technické a biomedicínské poznatky uplatňované v moderní současné péči o člověka posouvají hranice našich možností a dávají šanci vzniku a udržení života a vyřešení situací, které by ještě nedávno byly mimo spektrum možného. Naše studentky se zapojují běžně do provozu takového pracoviště v co možná nejširším rozsahu ošetřovatelských činností. Mají tak jedinečnou šanci poznat a pochopit význam reprodukčního zdraví pro zdravé fungování lidské společnosti. To jim pomáhá poznat krásu a jednoduchost fyziologie a zároveň uvědomit tenkou hranici, která je dělí od mnohdy velmi vážných situací vyžadujících schopnost reagovat, rozhodovat se a efektivně spolupracovat v týmu. V průběhu studia jsou studentky vystaveny nejrůznějším situacím, které jim pomohou odhalit své schopnosti a najít vlastní směr dalšího profesního uplatnění.

Pestrost profese mohou poznat i v dalších zařízeních poskytujících péči ženě, např. Klinika reprodukční medicíny a gynekologie, privátní praxe porodních asistentek provozovaná v akreditovaných nestátních zdravotnických zařízeních. Tam poznávají, že práce porodní asistentky obnáší i pedagogickou činnost v komunitě klientky.
Aby porodní asistentka mohla kvalitně pedagogicky působit, potřebuje znalosti a dovednosti v komunikaci, v technikách poznávání osobnosti člověka, znát specifické projevy psychických změn vyplývajících ze střídání sociálních rolí v životě klientky.
Studentka se učí být průvodkyní, důvěrnicí a ochránkyní ženy a její rodiny po celý její život. Porodní asistentka je schopna dostát této své roli tehdy, je-li sama orientovaná nejen v praktických profesních dovednostech, ale je-li schopna detekovat různé potřeby klientky z hlediska holistického pojetí porodní asistence.
Holismus je filozofie, jejíž optikou se studentky učí pozorovat své klientky, vysledované znaky se učí dávat do souvislostí na základě mezioborových vztahů. Zde se ukazuje nezbytná nutnost získat během studia kvalitní základ z všeobecných humanitních vědních oborů aplikovaných do specifických podmínek nelékařské profese, které ji naučí vnímat člověka v jeho celistvosti. Zařazením těchto věd do systému studia porodní asistence dává možnost vychovávat absolventky s základním přehledem v humanitních vědách, otevřené dalšímu poznávání a seberozvoji, nikoliv pouze rutinní vykonavatelky ošetřovatelské péče.
Takto široce pojaté studium dává základ pro harmonický rozvoj osobnosti mladého profesionála, osobnosti odolné stresu a profesní zátěži, profesionální deformaci a syndromu vyhoření.

S úrovní a pojetím studia úzce souvisí kvalita poskytované péče, prestiž zdravotnického zařízení a důvěra klientů v zařízení, které se podílí na výchově a vzdělávání studentů nelékařských zdravotnických oborů. Je třeba, aby zdravotnické zařízení bylo i ekonomicky silné a schopné zaštítit kvalitu výuky a poskytnout studentům kvalitní zázemí. V neposlední řadě v rámci vzájemného vztahu mezi vzdělávací institucí a poskytovatelem

V rámci studia mají studentky možnost poznat nezbytnost a důležitost celoživotního vzdělávání, aby dokázaly i v budoucnu vyhovět požadavkům regulované profese na trhu práce nejen v České republice. V průběhu studia jsou studentky vedeny k tréninku schopností prezentace své profese a výsledků své práce na úrovni vysokoškolsky vzdělaného odborníka nelékaře s perspektivou další vědecké a koncepční práce.

Studijní program porodní asistence ve Zlíně je koncipován s ohledem na dobré možnosti kontaktu studentů s profesní organizací. Mají příležitost poznat organizaci celoživotního vzdělávání uvnitř profese a primární péči poskytovanou privátními porodními asistentkami v nestátních zdravotnických zařízeních.

Význam a specifika výchovy a vzdělávání profesionálů v nelékařských zdravotnických oborech jsou podpořeny i vznikem základů pro budoucí samostatnou fakultu, což je od 1.1. 2009 Institut zdravotnických studií, prozatím součást Fakulty humanitních studií UTB.

Závěrem chceme vyjádřit naději, že v souvislosti se vznikem samostatného ústavu porodní asistence získáme větší prostor pro navázání na dlouholetou tradici kvalitního profesního vzdělávání porodních asistentek ve Zlíně.

Spoluautorkou článku je Mgr. Helena Fremlová. Článek byl napsán u příležitosti mezinárodní odborné konference v Trenčíně (SR), leden 2009

Kontakt

Mgr. Jana Křemenová
mobil: +420 736 520 479
e-mail: kremen@razdva.cz
(c) design: Marek Ehrenberger | code: Michal Dědek | 2012